РЕГИСТРИРАЈ СЕ     
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ
ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
ПРАШАЊА И ПРЕДЛОЗИ
КОНТАКТ
ЗА НАС
СТРАТЕГИИ
ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ
ФИНАНСИИ
 
Лицитации на добра
 

Лицитации на добра

Правила за лицитирање:

Прочитајте го Упатството според кој се вршат лицитациите.

За да се запознаете како да се пријавите и лицитирате материјални добра погледнете го Краткото корисничко упатство.

Образец - Пријава за продажба на недвижност по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.

Образец - Пријава за продажба на подвижен предмет по пат на електронско јавно наддавање   која понудувачите ја поднесуваат по писмен пат.

Производи за продажба
:
:
:
:
 - 
:
 - 
БројШифраСлики на производотОписПријавувањеПочеток на лицитацијатаЕдинечна мераКоличинаЦенаСтатусПрегледај и лицитирај
1002485 Заклучок бр. 08-3047/1 од 08.08.2022 Реден број 1   недвижен имот, кој се наоѓа на ул. „Родна Ивева“ бр.95, Велес, на КП бр. 3085, КО Велес, запишан во Имотен лист бр.26015 број на зграда 1, намена на зграда, А1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел СТ, 09.08.2022 07:30 25.08.2022 09:00 11 2.516.902,00 ден. Пријавување
 

 

 

 

(c) Copyright 2009, Агенција за управување со одземен имот, Република Македонија

Site Meter